Biblické hodiny

Milí sborovníci a čtenáři těchto stránek!

Biblické hodiny jsou nedílnou součástí sborového života. V našem sboru se konají druhou a čtvrtou neděli v měsíci, vždy v 15:00 ve sborovém domě. Témata jsou zpracovávány bratry z Křesťanského společenství (KS-SCH) a my je rádi využíváme. Studium Božího slova s výklady bratří a pozvaných hostů jen dokresluje, jak je důležité mít společenství křesťanů při Knize knih – Bibli.

Témata biblických hodin a rozpisy výměn z jednotlivých sborů a služba slovem v jiných sborech církve najdete  na webu:  http://www.ks-sch.cz/?biblicke-hodiny,39

Biblické hodiny v našem sboru souhlasí s Biblickými hodinami dle programu KS-SCH.

 

Kontakty: 

Karel Dziergas 606 305 381   (bratr zodpovědný za biblické hodiny)

 

– Nebude-li bratr Dziergas k zastižení můžete kontaktovat i vikáře Lukáše Boreckého: 739 158 517

 

 

Témata nedělních odpoledních shromáždění

v prvním pololetí roku 2017

 

Podklady: ZT: Základy teologie, Ch. C. Ryrie, vydal Biblos 1994

PBP: Poznáváme biblické pravdy, Štěpán Rucki, vydalo KS 2009

 

 

22.1.2017   Živý a pravý Bůh – Poznání Boha a Boží zjevení

Heslo: A život věčný je v tom, když poznají Tebe, jediného, pravého Boha a Toho, kterého jsi poslal,

Ježíše Krista. Jan 17,3

Základní text: Žalm 19,1-12 ( + Řím. 1,18-32)

1. Svědectví nebo slovo k dětem: Jak ti Pán dal poznat sebe, svou lásku. Boží zjevení v překrásném

Božím stvoření. Jak na tebe působí?

2. Výklad: Poznání Boha a Boží zjevení (str. ZT 25-35, PBP 11-12)

3. Závěr: Proti těm, kdo odmítají Boží zjevení, se projevuje Boží hněv, jeho následky v naší

civilizaci (Řím. 1,18-32). V Kristu je záchrana od Božího hněvu. Nezatvrzuj své srdce.

 

12. 2. 2017 Živý a pravý Bůh – Boží dokonalosti (vlastnosti)

Heslo: Svatý, svatý, svatý je Hospodin zástupů. Izaj. 6,3

Základní text: 2. Mojž. 34,5-8

1. Svědectví nebo slovo k dětem: Tvá osobní zkušenost o tom, JAKÝ je Pán. Mojžíš prožil, jaký je

Hospodin. Jakou zkušenost máš ty s Ním?

2. Výklad: Boží dokonalosti (vlastnosti) (str. ZT 36-47, PBP 20-24)

3. „Bůh je duch“ – uctívejme Ho v duchu a v pravdě. Jan 4,23-24. Co to znamená.

 

26. 2. 2017 Živý a pravý Bůh – Boží jména

Heslo: Není pod nebem jiného jména, zjeveného lidem, jímž bychom mohli být spaseni. Sk. 4,12

Základní text: 2.Mojž. 3,4-15

1. Svědectví nebo slovo k dětem: Hospodin se zjevil Mojžíšovi jako Záchrance z otroctví. Jméno Ježíš =

Bůh záchrance. Jak tě vysvobodil Pán z otroctví hříchu?

2. Výklad: Boží jména (str. ZT 48-54)

3. Křesťan může přinášet Božímu jménu slávu nebo hanbu. Jak se to děje? Buďme slávou Jeho jména.

 

12. 3. 2017 Živý a pravý Bůh – Boží trojjedinost

Heslo: Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i

Ducha svatého. Mat. 28,19

Základní text: Mat. 3,13-17

1. Svědectví nebo slovo k dětem: Jak vnímáš Boha Otce – Stvořitele, Syna – Spasitele, Ducha Svatého –

posvětitele, Učitele? Jak se zjevila Svatá Trojice u křtu Pána Ježíše?

2. Výklad: Boží trojjedinost (str. ZT 55-65, PBP 24-29)

3. Jednota, láska, autorita – uvnitř Trojice Svaté (mezi Otcem, Synem, Duchem Sv.) jsou dokonalým

modelem pro naše vztahy (Jan 14,8-11; 16,7; 20,21)

 

26. 3. 2017 Bible – Slovo Boží / Biblické učení o inspiraci, odchylky od biblického učení

Heslo: Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha. 1. Tim. 3,16

Základní text: 2. Petrův 1,16-21

1. Svědectví nebo slovo k dětem: Čím je pro tebe Bible? Co to pro tebe znamená, že je inspirována

Bohem?

2. Výklad: Biblické učení o inspiraci, odchylky od biblického učení (str. ZT 73-82, PBP 36)

3. Bible je terčem útoku nejen ze strany ateistů, ale i liberální teologie. Jak se vyznat a obstát v tomto

zmatku? Věř Božímu Slovu a buď živým svědectvím jeho věrohodnosti.

 

9 .4. 2017 Bible – Slovo Boží / Bezchybnost Bible a Kristova učení

Heslo: Ne jenom chlebem bude člověk živ, ale každým slovem, které vychází z Božích úst. Mat. 4,4

Základní text: 2. Tim. 3

1. Svědectví nebo slovo k dětem: Člověk je chybující, omylný. Bůh je dokonalý, neomylný, právě tak

Jeho slovo. Co děláš, když nerozumíš Jeho slovu nebo jednání?

2. Výklad: Bezchybnost Bible a Kristova učení. (str. ZT 83-102, PBP 36-37)

3. Vztah Pána Ježíše k Písmu je pro nás největším vzorem vztahu k Bibli. Čemu se můžeme od Pána

naučit?

 

23. 4. 2017 Bible – Slovo Boží / Problematické oddíly

Heslo: Svědectví tvých úst se budu držet. Ž. 119,88b

Základní text: Mat. 22,23-33

1. Svědectví: Jak řešíš místa v Bibli, kterým nerozumíš? Co jsi poznal z těch míst, která pro tebe byla

dříve záhadou?

2. Výklad: Problematické oddíly v Bibli (str. ZT 103-113, )

3. Proč lidé překrucují místa, kterým nerozumí? Mat. 22,29. Co je předpokladem správného

pochopení Bible? Jan 7,17